Egyházunk Története

Az egyházi szertartások iránt egyre nagyobb ismét az igény, azonban a hétköznapok csak kevesek számára adatik meg, hogy valamely vallás vagy felekezet közösségében teljenek. 

A missziós felekezetek, rendek és gyülekezetek feladata az, hogy olyan helyre is elvigyék az Úr igéjét, ahol még nem szökkent szárba a Tanítás. Ezen evangelizáció része, hogy a vallástól távolmaradók számára is lehetőséget adjon Isten áldását kérni a házasságukra.

A Tiszta Forrás Felekezete pásztorai számára küldetés, hogy ott is jelen legyen Krisztus, ahol az egyház nem jár sikerrel, de az alapvető hit a krisztusi szeretetben mélyen gyökeredzik.

Hitelveink

A Tiszta Forrás Keresztény Felekezeténél hisszük, hogy Isten arra hív mindannyiunkat, hogy egységben és szeretetben éljünk (János 17). Sajnos a vallás történelme során az Isten nevében nyilatkozó egyházak gyakran engedték a dogmákat és a tanaikat fallá emelkedni, és ezzel kizárni embereket, akik ugyanúgy Jézus szeretetközösségébe tartoznak. Ezért a mi Felekezetünk ahelyett, hogy dogmákra épülő tanokra hivatkozna, amely megosztja az Istent kereső emberiséget, inkább az alapvető, mindannyiunkat a Krisztusi Testvériségben összekötő tiszta forrásra hagyatkozunk – az “alapvető hitelvekre”, amelyek által újjászületünk a bűneinkből és megtapasztalhatjuk Istent a szeretetben. (1 Róm 14,1 1 Kor 13,2)

 

Miben hiszünk?

Isten

Hisszük, hogy a Teremtő Isten alkotta és irányítja a világot. Örökkön létező, három formában, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek. E három egy és ugyanaz, és mindannyian Isten maga.

Ter 28,19
1 Péter 1,2
2 Kor 13,14

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus Isten Fia. Egyenlő az Atyával. Szeplőtlenül fogant és született, tökéletes, emberi lény, bűnök nélkül. Felajánlotta magát áldozatként az emberek bűneiért, s meghalt a kereszten értünk. Feltámadt a harmadik napon, felemelkedett a Mennybe és visszatér közénk, hogy vezessen minket.

Máté 1,22-23
Ján 1,1-5; 14,10-30
ApCsel 1,9-11

Szentlélek

A Szentlélek egyenlő az Atyával és a Fiúval. Jelen van a világban, hogy az embert emlékeztesse Jézus Krisztus szeretetére. Mindenkiben ott él a Megváltás óta. A hívő embert erővel tölti fel, amelynek segítségével megértheti és megélheti a spirituális bölcsességet és a jóra törekvést. Keresztényként a Szentlélek irányítását keressük.

2 Kor 3,17
Ján 16,7-13; 14-16
ApCsel 1,8

Biblia

A Biblia Isten szava hozzánk, amelyet Isten által vezérelt emberek írtak a Szentlélek útmutatásával. A minden felett álló igazság forrása a keresztények számára, amelyhez – lévén Isten szava – nem szükséges semmilyen kiegészítő dogma, doktrína vagy torzítás.

2 Péter 1,20-21

Ember

Az ember Isten képmása. A Teremtő alkotásának csúcsa. Noha minden ember a jóság és a szeretet erejével bír, mindannyian hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről az isteni erőről és annak ellenében tenni. Ezt nevezzük “bűnnek”. Ezek a bűnök elválasztanak minket Istentől és okoznak számos bajt az életünkben.

Ter 1,27
1 Róm 3,23
Zsol 8,3-6

Megváltás

A Megváltás Isten ajándéka, amelyért nem kér semmit. Bűneinket Jézus Krisztus követésével, a szeretet gyakorlásával és a jóra törekvéssel győzhetjük le. Amikor Isten felé fordulunk, és elfogadjuk, hogy az Ő szeretete munkál bennünk, ennek engedjük át a gondolatainkat és az életünket, akkor elfogadjuk a Megváltást. Az örök élet azzal pillanattal kezdődik el, hogy Jézus Krisztust befogadjuk az életünkbe.

1 Róm 6,23; 5,1
Efez 2,8-9
Ján 14,6; 1,12

Öröklét

Minden ember lelke örök életre teremtetett. Dönthetünk, hogy örökké élük Isten szeretetétől távol, vagy a Megváltás kegyelméből Isten szeretetében. A Pokol valójában az örökkévalóságban élni Isten szeretetén kívül. A Menyország pedig az örökkévaló egység Istennel.

Ján 3,16; 2,25; 5,11-13
1 Róm 6,23
Máté 1,8; 2,44

Közösség

Aki szeret, Jézus tanítványává szegődik. Családját Isten országává formálja. Olyannal köt életszövetséget, aki ebben a feladatban is a társa akar lenni. Nem éri be a templomok nagyüzemi szolgáltatásaival, hanem kisközösséget is formál, mint Jézus a Tizenkettővel. Ilyet keres magának. Majd abban felnövekedve, maga is létrehoz ilyent, mert az Isten akaratát kereső emberek kisközösségei nélkül nem tud jézusivá alakulni az emberi tudat. Enélkül pedig meg nem születhetik a szeretet civilizációja a földön.

Máté 5,1

Misszióink

AZ EGYHÁZ TEVÉKENYSÉGEI

Az Egyház jelentős erőfeszítéseket fejt ki annak érdekében, hogy elősegítse a hátrányos helyzetben lévő emberek társadalmi felemelkedését. Az Egyház felnőtt- és gyermek- oktatással, és műveltségük megszerzésében nyújt segítséget.

  • Ismeretterjesztő előadásokat, perevnciókat tart;
  • Munkanélkülieknek átképzési lehetőséget biztosít;
  • Nyelvoktatásokat és számítógép kezelői tanfolyamokat szervez,
  • Kultúra és művelődés területén ápolja a hagyományokat őrző értékeket.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK KÉPZÉSE

Egyházunk hitelveiben is szerepel, fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű emberek támogatását, a társadalomban való integrálását.
Ennek érdekében indítottuk 2009. február 1-vel programunkat, a szegény, hátrányos helyzetű embereknek 40 órás ingyenes angol és németnyelvi tanfolyamot szervezett az Egyház lelkészi Hivatalában. Ezek a programok teljesen térítésmentesek, amihez természetesen ingyenes oktatói csomagok is a hallgatók rendelkezésére állnak a sikeresebb tanulmányok érdekében.

UTCAI SZOCIÁLIS ÉS GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Nem csak a hozzánk betért rászoruló embertársaink gondozását tartjuk fontosnak, hanem az utcán élő szegény sorsú embertársainkra is odafigyelünk, és lehetőségeinkhez mérten ellátjuk őket.
Ennek érdekében indítottuk be 2009. április 1-től, utcai szociális gondozó szolgálatunkat, amely hét több napján délutáni és az esti órában önkéntesek segítségével, a XIV. kerületben, az utcán életvitelszerűen tartózkodó embertársainknak nyújt segítséget.

HÁZI (OTTHONI) SZAK-ÉS BETEGÁPOLÁS

E szolgálatunk az idős, egyedülálló, beteg emberek otthoni ápolását és gondozását biztosítja. A feladatokat magas szakmai színvonalon látja el, jól felkészült szakemberei által a hét minden napján. A rászorult és egyedülálló embertársainkon Egyházunk, felebaráti szeretetből, térítésmentesen gondoskodik.

Az ápolási egység keretén belül alkalmazunk:

a. szakápolókat
b. gyógytornászokat
c. pszichológusokat
d. lelkészeket,
e. más önkéntes segítőket

KÓRHÁZI ÖNSEGÍTŐ CSOPORT

Helyszíne: Budapesti Kórházai, (Belgyógyászati osztályán) női és férfi részlege.
Az önsegítő csoport célja a közös beszélgetés, amely nem hittérítő jellegű. (A beszélgetés arra irányul, hogy a beteg ne mindig a betegségére összpontosítson, hanem egy kicsit lépjen ki a saját problémaköréből, és vegye észre a külső értékeket is. A Kórházak vezetőségének álláspontja szerint a betegeket aktivizálni kell.) A betegek többségében idősek.
A részleg tárgyalóhelyiséget biztosít a beszélgetések céljára. A férfi részlegen (ahol van néhány női beteg is) – helyiség hiánya miatt – ez nem oldható meg, ezért a kommunikációra alkalmas betegekkel (nővérrel történő konzultáció után) az ágyuknál történik a beszélgetés.
Érintett személyek száma: változó, de általában 4-6 fő között.

Látogatás: kedd (10-12 óra között).

Fontosnak tartjuk továbbá a Kórházban önkéntes beteglátogató és gondozó szolgálatot végző embertársaink képzését, lelki támogatását.

Ezt, képzést rendszeres alkalmakkor csoportos formájában, team szerűen pszichológusaink végzik, valamint az egyház képzett lelkészei, valláspedagógusai biztosítják az önkéntesek részére a lelki háttért.

HAJLÉKTALAN LELKÉSZSÉG

Egyházunk hitelvei szerint, nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg egyaránt szükséges táplálni a személyt.

Köztudott tény, hogy az un. történelmi egyházak, kevéssé foglalkoznak a hátrányos helyzetű, perifériára szorult emberek lelki-mentális egészségük karbantartásával.
Egyházunk felvállalta, és gondozásba vette a fenti csoporthoz tartozó embereket, és szakképzett mentálhygenikusok és lelkészek foglalkoznak kiscsoportos beszélgetéseket, személyes tréningeket tartva személyükkel.

Természetesen az Egyház hagyományos szolgálatát (keresztelő, esküvő, temetés stb.) szintén bárki igénybe veheti – és ezt nagyon sok hajléktalan igényben is vesz- ingyen és bérmentve.

Az Istentiszteletek az Egyház kápolnájában minden vasárnap 11 órakor kezdődnek.

INGYENES ÉLELMISZER ÉS RUHAOSZTÁS

Minden második héten vasárnap délután az Egyház kápolnájában ingyenes ruhaosztást szervez, hajléktalan, hátrányos helyzetű emberek részére.
Alkalmanként kb. több zsák ruhát osztunk szét ingyen és bérmentve, minden rászoruló embertársunk részére.

Havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó vasárnapján az Istentiszteletet követően, hideg élelmiszert, konzerveket, felvágottakat, lisztet, tejet, olajat osztunk szét az arra rászoruló embertársainknak.

INGYENES EGYHÁZI BÚCSÚZTATÁS

Az elhunyt hozzátartozóinak egyre kevésbé van anyagi lehetősége arra, hogy a költséges temetési szertartásokat, temetői elhelyezéseket, ki tudják fizetni.

Az Egyház, vallási és felekezeti tekintet nélkül, biztosítani kívánja, az elhunyt személyek egyházi búcsúztatását, akik bármilyen ok miatt, nem részesülhetnének abban. Ennek érdekében, térítésmentesen elvégzi, azon személyek kápolnában történő búcsúztatását, akik hozzátartozóik anyagi nehézségei miatt nem részesülhetnek abban.

Egyházi Szolgálataink

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. Jegyesoktatás előzi meg.

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.