Egyházunk Története

Az egyházi szertartások iránt egyre nagyobb ismét az igény, azonban a hétköznapok csak kevesek számára adatik meg, hogy valamely vallás vagy felekezet közösségében teljenek. 

A missziós felekezetek, rendek és gyülekezetek feladata az, hogy olyan helyre is elvigyék az Úr igéjét, ahol még nem szökkent szárba a Tanítás. Ezen evangelizáció része, hogy a vallástól távolmaradók számára is lehetőséget adjon Isten áldását kérni a házasságukra.

Az Ökumenikus Egyház lelkészei számára küldetés, hogy ott is jelen legyen Krisztus, ahol az egyház nem jár sikerrel, de az alapvető hit a krisztusi szeretetben mélyen gyökeredzik.

Hitelveink

Az Ökumenikus Egyházban hisszük, hogy Isten arra hív mindannyiunkat, hogy egységben és szeretetben éljünk (János 17). Sajnos a vallás történelme során az Isten nevében nyilatkozó egyházak gyakran engedték a dogmákat és a tanaikat fallá emelkedni, és ezzel kizárni embereket, akik ugyanúgy Jézus szeretetközösségébe tartoznak. Ezért a mi Felekezetünk ahelyett, hogy dogmákra épülő tanokra hivatkozna, amely megosztja az Istent kereső emberiséget, inkább az alapvető, mindannyiunkat a Krisztusi Testvériségben összekötő tiszta forrásra hagyatkozunk – az “alapvető hitelvekre”, amelyek által újjászületünk a bűneinkből és megtapasztalhatjuk Istent a szeretetben. (1 Róm 14,1 1 Kor 13,2)

 

Miben hiszünk?

Isten

Hisszük, hogy a Teremtő Isten alkotta és irányítja a világot. Örökkön létező, három formában, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek. E három egy és ugyanaz, és mindannyian Isten maga.

Ter 28,19
1 Péter 1,2
2 Kor 13,14

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus Isten Fia. Egyenlő az Atyával. Szeplőtlenül fogant és született, tökéletes, emberi lény, bűnök nélkül. Felajánlotta magát áldozatként az emberek bűneiért, s meghalt a kereszten értünk. Feltámadt a harmadik napon, felemelkedett a Mennybe és visszatér közénk, hogy vezessen minket.

Máté 1,22-23
Ján 1,1-5; 14,10-30
ApCsel 1,9-11

Szentlélek

A Szentlélek egyenlő az Atyával és a Fiúval. Jelen van a világban, hogy az embert emlékeztesse Jézus Krisztus szeretetére. Mindenkiben ott él a Megváltás óta. A hívő embert erővel tölti fel, amelynek segítségével megértheti és megélheti a spirituális bölcsességet és a jóra törekvést. Keresztényként a Szentlélek irányítását keressük.

2 Kor 3,17
Ján 16,7-13; 14-16
ApCsel 1,8

Biblia

A Biblia Isten szava hozzánk, amelyet Isten által vezérelt emberek írtak a Szentlélek útmutatásával. A minden felett álló igazság forrása a keresztények számára, amelyhez – lévén Isten szava – nem szükséges semmilyen kiegészítő dogma, doktrína vagy torzítás.

2 Péter 1,20-21

Ember

Az ember Isten képmása. A Teremtő alkotásának csúcsa. Noha minden ember a jóság és a szeretet erejével bír, mindannyian hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről az isteni erőről és annak ellenében tenni. Ezt nevezzük “bűnnek”. Ezek a bűnök elválasztanak minket Istentől és okoznak számos bajt az életünkben.

Ter 1,27
1 Róm 3,23
Zsol 8,3-6

Megváltás

A Megváltás Isten ajándéka, amelyért nem kér semmit. Bűneinket Jézus Krisztus követésével, a szeretet gyakorlásával és a jóra törekvéssel győzhetjük le. Amikor Isten felé fordulunk, és elfogadjuk, hogy az Ő szeretete munkál bennünk, ennek engedjük át a gondolatainkat és az életünket, akkor elfogadjuk a Megváltást. Az örök élet azzal pillanattal kezdődik el, hogy Jézus Krisztust befogadjuk az életünkbe.

1 Róm 6,23; 5,1
Efez 2,8-9
Ján 14,6; 1,12

Öröklét

Minden ember lelke örök életre teremtetett. Dönthetünk, hogy örökké élük Isten szeretetétől távol, vagy a Megváltás kegyelméből Isten szeretetében. A Pokol valójában az örökkévalóságban élni Isten szeretetén kívül. A Menyország pedig az örökkévaló egység Istennel.

Ján 3,16; 2,25; 5,11-13
1 Róm 6,23
Dániel 2,44

Közösség

Aki szeret, Jézus tanítványává szegődik. Családját Isten országává formálja. Olyannal köt életszövetséget, aki ebben a feladatban is a társa akar lenni. Nem éri be a templomok nagyüzemi szolgáltatásaival, hanem kisközösséget is formál, mint Jézus a Tizenkettővel. Ilyet keres magának. Majd abban felnövekedve, maga is létrehoz ilyent, mert az Isten akaratát kereső emberek kisközösségei nélkül nem tud jézusivá alakulni az emberi tudat. Enélkül pedig meg nem születhetik a szeretet civilizációja a földön.

Máté 5,1

Kapcsolatunk más egyházakkal

A katolikus egyház fenntartja, hogy a Krisztus által alapított „egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyház” csak a katolikus egyházban áll fenn, de elismeri, hogy a Szentlélek más keresztény közösségek által is elvezetheti az embereket az üdvösségre. Az Egyház azt tanítja, hogy a Szentlélek mindenkit arra hív, hogy minden keresztény munkálkodjon azon, hogy megvalósuljon közöttük a teljes egység – ezt nevezik ökumenizmusnak.

Magyarországon – csakúgy, mint a világ sok más táján – a keresztény vallásfelekezetek két fő típusa alakult ki az évszázadok folyamán. Az egyik a népegyházak nagy családja (katolikus, református, evangélikus és unitárius), a másik az ún. szabadegyházak. A szabadegyházak tehát protestáns eredetű keresztény vallási közösségek. A kisegyházak Magyarországon a 19. század derekán jelentek meg, terjedésük nagyobb visszhangot csak a század második felétől váltott ki.

Az Ökumenikus Egyház olyan szabadegyház, amely elismeri a Katolikus Egyház hitelveit, és a protestáns egyházak hitelveit. Azonban a krisztusi tanítást annak eredeti formájában, a hierarchikus klerikális rendszer nélkül, eredeti jelentésében tekinti követendőnek. “Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (János 13,35)

 

Kapcsolatunk az állammal

Magyarországon 2012. január 1-jétől a 2011. évi CCVI. törvény szabályozza a magyarországi egyházak jogállását.. Így az egyházakat nem “elismerik”, hanem nyilvántartásba veszik egységesen bírósági eljárásban, a törvényben meghatározott feltételek alapján, indoklás és rendes bírói jogorvoslat mellett.

Azonban csak azon egyházakat tekinti a Strasbourgi bíróságon is megtámadott vallásügyi törvény “bevett egyházaknak”, amelyik legalább 1000 fős taglétszámot, vagy az szja 1 százalékos felajánlások alapján is igazolható társadalmi támogatottságot (400 szja 1 százalékos felajánlás 3 év átlagában) rögzít, és legalább 5 éves vallási egyesületként való működést ír elő.

Az Ökumenikus Egyház a törvény értelmében ezért jogi formáját tekintve “vallási egyesület”. Az Ökumenikus Egyház olyan szeretetközösség, amely nem kíván “bevett egyház” lenni a jelen jogi keretek között. A krisztusi tanítás ugyanis nem teszi szükségessé a hitelveink követéséhez azt, hogy állami feladatokat lássunk el vagy a törvény értelmében politikailag “együttműködjünk a kormánnyal”.

A mi küldetésünk egyszerű: az örömhír hirdetése azokon a közösségi eseményeken, ahol és amikor szeretetközösségek alakulnak. Az örömhír egyszerű, nem igényel dogmákat: “szeressétek egymást” (Jn 15,12-17).