Keresztelés

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává teszi

Létezés a Szeretetben

„Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”.
János 13,35

A keresztség a krisztusi szóból ered, a keresztség szentsége által tartozunk Krisztushoz. Örök életet kapunk benne, Isten gyermekei leszünk, eltörli az áteredő bűnt, befogad az Egyház tagjai közé.

A keresztség szertartásának lényege a vízben történő megmerítés (illetve ennek egyszerűbb formája a vízzel való leöntés), és közben e szavak: „[X.Y.], én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” (lásd szertartások lejjebb)

A keresztség az első beavató szentség, ez által lépünk be a keresztény életbe, az Egyházba. A keresztség eltörölhetetlen pecsétet tesz az emberre, ezért nem lehet és nem is kell azt megismételni. Minden keresztény egyház keresztsége, amely a fenti formában és szándékkal történik, egymás előtt is érvényes (pl. a reformátusok keresztségét az evangélikusok és katolikusok is elismerik).

Az egyház lelkészei az ajánlott kápolnákban keresztelnek, de megtartják a keresztelést a család lakóhelyén, szűk családi körben, házban, vagy szabadban egyaránt.

Telefon

+36 1 501 34 63
Felnőttek keresztelése

A keresztelés a felnőtt keresztelendők addig elkövetett (személyes) bűneit is eltörli. Szükség esetén bárki, még a meg nem keresztelt ember is keresztelhet a szentháromságos keresztelési formulát alkalmazva. E lehetőség alapját az Egyház Isten mindenkire vonatkozó üdvözítő akaratában és abban látja, hogy a keresztség feltétlenül szükséges az üdvösséghez.

Felnőttek megkeresztelése az Ökumenikus Egyházban

Miután összegyűlt a gyülekezet, a lelkész az oltárhoz megy, közben a gyülekezet tagjai a bevonulási éneket éneklik. Amikor az oltárhoz érkezik, tiszteletadást végez, majd a gyülekezet felé fordulva várja a bevonulási ének végét.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Mt 18,20         Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Testvéreim! Krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak:

Mt 28,18                        „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.”

Keresztelési beszéd

Testvérem az Úrban! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, ő vezetett téged, N. is úgy, hogy találkoztál egyetemes földi egyházával, meghallottad az evangélium által az ő hívó szavát, felismerted benne új életre vezető igazságát, hit és szeretet ébredt benned, és beengedted életedbe Krisztus világosságát, a tökéletes szeretet fényét. Imádkozzunk most azért, hogy ami jót az Úr elkezdett benned, azt megerősítse, és teljességre vigye üdvözítő akarata szerint.

Imádság keresztelés előtt, a keresztségbe lépő testvér az oltár elé áll, arccal a gyülekezet felé.

Imádkozzunk!

Mindenható, örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja! Könyörgünk ezért a testvérünkért, aki keresztséged ajándékát kéri, és örök kegyelmedre vágyik a lelki újjászületés által. Könyörülj meg rajta, Urunk, és ahogyan mondtad: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek: adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót annak, aki zörget, hogy elnyerje a keresztség örök áldását, és bejusson kegyelmed országába, amelyet megígértél Krisztus Urunk által. Ámen.

Keresztelés – a lelkész a keresztséget felvevő testvér felé fordulva:

Akarod-e, hogy megkereszteljelek Krisztus Urunk rendelése szerint, hogy Isten gyermekeként Krisztus egyetemes egyházának a tagja légy?
Felelet: Akarom.

A lelkész kezébe veszi a megszentelt vizet tartalmazó kelyhet és abból vizet véve meghinti a keresztségbe lépőt:

N.! Megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

Jn 13,35           „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

A mindenható Isten ajándékozza neked Szentlelkét, hogy övé légy egész életedben, és az ő végtelen szeretetét hirdesd és add tovább, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel, az Úr Jézus Krisztus által.  Ámen.

Közös ima a keresztségbe lépőért

Imádkozzunk közösen N. testvérünkért, hogy a Krisztusi úton járjon egész életében, a Szentlélek vezesse a szeretet ösvényén, és gazdagítsa cselekedeteivel Isten országát, azzal az imádsággal, amelyet Krisztus tanított nekünk:

Mt 6,9               Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.

Záró imádság, áldás – a lelkész karját felemelve a keresztséget felvevő fölé helyezi.

Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma is kiárasztottad reánk és a most megkeresztelt N. testvérünkre. Kérünk, tartsd meg őt az igaz hitben és az irántad való engedelmességben. Add, hogy semmi el ne tántorítsa őt a Te országodtól. Erősíts meg mindnyájunkat a benned való hitben, a szeretetben és az örök élet reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen bizonyságot, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

A keresztelés szertartása véget ért, menjetek békével!

Gyermekek keresztelése

Krisztus Egyházának ősi hagyománya, hogy kisgyermekeket keresztel. Valószínű, hogy már az apostoli igehirdetés kezdetén, amikor egész “házak” és “családok” megkeresztelkedtek, a gyermekeket is megkeresztelték, noha kifejezetten a születést követő gyermek keresztelés nem volt szokás önállóan. Ennek elterjedésére a 2. századtól vannak írásos emlékek.

Ebben a szertartásban a szülők mellett a keresztszülők is szerepet kapnak, akik vállalják, hogy szükség esetén támogatják a gyermek testi-, lelki-, szellemi fejlődését a szülők helyett is.

 

 

Gyermekek megkeresztelése az Ökumenikus Egyházban

 

Miután összegyűlt a gyülekezet, a lelkész az oltárhoz megy, közben a gyülekezet tagjai a bevonulási éneket éneklik. Amikor az oltárhoz érkezik, tiszteletadást végez, majd a gyülekezet felé fordulva várja a bevonulási ének végét.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Mt 18,20         Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Testvéreim! Krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak:

Mt 28,18                        „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.”

Keresztelési beszéd a gyülekezet felé

Krisztus Urunk üdvösségünkre szerezte a keresztséget: általa Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá tesz minket. ebbe a kegyelmébe foglalja gyermekeinket is, amikor ezt mondja: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Krisztus Urunk szavai szerint azonban a keresztség hit által visz üdvösségre. Ezért a szülők és keresztszülők feladata, hogy segítsék gyermekeiket a Jézus Krisztusban való hitre, és bevezessék őket a hívők közösségébe, ehhez kérjük az Úr kegyelmét és áldását!

Imádság keresztelés előtt, a gyermek és szülei valamint a keresztszülők az oltárhoz állnak

Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és tedd egyetemes egyházad élő tagjává, hogy neked éljen itt a földön, egykor pedig veled éljen az örökkévalóságban. Ámen.

Hitvallás, a kérdéseket a lelkész a szülőknek és a keresztszülőknek teszi fel, akik együtt válaszolnak.

Testvéreim! Amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és e gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása, az Apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek: hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban; hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, az egyetemes egyházban? Hisztek-e?

Felelet: Hiszünk.

Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen?

Felelet: Akarjuk.

Vállaljátok-e, hogy gondoskodtok e gyermek keresztényi neveltetéséről?

Felelet:  Vállaljuk.

A lelkész és a keresztszülők a gyermekkel a keresztelőkőhöz lépnek, szabaddá teszik a gyermek fejét.

Mi a gyermek neve?

Felelet: N.

A lelkész kezébe veszi a szentelt vizet tartalmazó kelyhet és abból vizet véve meghinti a gyermeket:

N.! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.

A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen.

Békesség néked. Az Úr kegyelme maradjon veletek. Ámen.

A szülők, gyermekükkel és a keresztszülőkkel helyet foglalnak.

Közös ima

Imádkozzunk közösen N. testvérünkért, hogy a Krisztusi úton járjon egész életében, a Szentlélek vezesse a szeretet ösvényén, és gazdagítsa cselekedeteivel Isten országát, azzal az imádsággal, amelyet Krisztus tanított nekünk:

Mt 6,9               Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.

Záró áldás, a lelkész karját a gyülekezet fölé emelve:

Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermeket is emlékeztessük rá. Áldd meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Ámen.

A keresztelés szertartása véget ért, menjetek Békével!