Keresztelés

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává teszi

Létezés a Szeretetben

„Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”.
János 13,35

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak.

Az egyház lelkészei az ajánlott kápolnákban keresztelnek, de megtartják a keresztelést a család lakóhelyén, szűk családi körben, házban, vagy szabadban egyaránt.

Telefon

+36 1 501 34 63
Keresztelés általános rendje

1.Ének

2. Bevezetés

A keresztszülők (szülők) a gyermekkel a lelkész elé állnak. A lelkész fehér ruhában fogadja a megjelenteket.

Evangélium:

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el ezért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”

3. Keresztelési beszéd

4. Imádság keresztelés előtt

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és áldd meg örökkévaló áldásoddal. ébressz benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád. Maradj vele élete minden napján, hogy tied legyen most és örökké. Ámen

5. Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

6. Keresztelés

-Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyetem egyházának tagja legyen?

Felelet: Akarjuk.

Vállaljátok-e, hogy gondoskodtok- e gyermek hívő keresztényé neveléséről?

-Vállaljuk.

Mi a gyermek neve?

-Felelet: N

N.! Én megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek Nevében. Ámen

A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel új életre támasztott és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen.

Miatyánk

Áldás

Ének