Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10:00
  • 8553 Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Az Istentisztelet rendje

A lelkész a felolvasó állványhoz vonul. Az egyesület tagjai felállva fogadják a lelkészt.
Közös éneklés
Bevezetés:
A megjelentek köszöntése:
-Kegyelem nektek és békesség az Istentől az Atyától, és az Ő Fiától a mi Urunktól Jézus Krisztustól!
Válasz: Ámen
A lelkész ismerteti az összejövetel célját, egyes személyes imaszándékokat,
Imádság
Az imádság egy szabadon választott kötetlen imádság, amit a megjelentekért , a különböző szükségletekért, hálából ajánl fel.

Biblia olvasás
Ószövetségi, és Újszövetségi rész olvasása. A felolvasás alkalmazkodhat a napi ünnephez ( pl. karácsony, húsvét, újév, stb)
Más vasárnapon a lelkész maga dönti el melyik Bibliai részt olvas. Ő határozza meg a felelovasott szöveg terjedelmét is.
A Bilia magyarázata:
A magyarázat, lényege minden esetben a Biblia alaptanítása.De kiterjedhet más témákra is, pl a hétköznapi események, példázatok, stb.

Közös Éneklés
Tied a Dicsőség,

Úrvacsora osztás
A lelkész az asztalhoz vonul, ahol a kehely és a kitett kenyér van. bort önt a kehelybe, majd elmondja az áldás szövegét 1 Kor. 11.23-26 szerint.
Kezét a kitett kenyér, és bor felett tartja evvel a szöveggel:
-Az úr jézus mielőtt elárultatott fogta a a kenyeret, megáldotta, majd így szólt: „vegyétek és egyétek ez az Én testem, mely értetek adatik, majd fogta a kelyhet és igy szólt”ez az Én vérem kelyhe az Úszövetség kelyhe, mely kiontattatik a bűnök bocsánatára. Valahányszor, e kenyeretet eszitk, és e bort isszátok az Úr Dicsőségét hirdetitek, amig el nem jön”
Hitvallás:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában
Mennynek és földnek Teremtőjében,és
jézus krisztusban, az Ő egyszülött Fiában
A mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
Született Szűz máriától,
Szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt,
Felmment a mennybe, ül a Mindenható Isten jobbján.
Onnan jön el ítélni élőket, és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes egyházat, a
Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, és az Örök életet. Ámen.

A jelenlevők szabad akarattal járulnak az Úrvacsorához, amely minden esetben két szín alatt a kenyér és a bor vételével történik bemártással.
Az Úrvacsora alatt Éneklés van.
Az Úrvacsora osztás egyes alkalmakhoz kötődhet, és nem minden összejövetelen van Úrvacsora osztás. A gyakorlati rend szerint ez a hónap első vasárnapja. Ilyenkor a lelkész fehér hosszú ruhát vesz fel. A hitvallást minden alkalommal elmondja a közösség ,akár van Úrvacsora osztás, akár nincs.

Imádság:
Miatyánk ( Az Úr imádsága)

Közös éneklés

Hálaadó imádság
A lelkész hálát ad Istennek a jelenlevőkért, az összejövetelen kapott kegyelmekért.

Áldás:
A lelkész kitárt karral mondja az áldás szövegét.
-Istennek népe áldjon meg tégeded az Úr, és őrizzen meg tégedet,
Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtatok, és adjon nektek Békét!
Ámen

A szeretartás közös énekkel végződik.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

Aktuális Egyházi Hírek

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt.

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.